Insurances
Булстрад Травъл Пакет

Еднократно пътуване в чужбина

Данни за пътуването

Период на пътуване:

Застрахователна сума на основното покритие:

Начална дата на валидност:

Крайна дата на валидност:

Брой пътуващи:

Пътуващи до 75 години

red_icon

За лица над 75 години се прилага индивидуално тарифиране. Моля, обърнете се към офис на "Булстрад".

Допълнителни покрития:

i
i Застрахователят ще изплати застрахователно обезщетение при настъпило застрахователно събитие, до размера на договорената застрахователна сума, посочена в застрахователната полица за смърт в резултат на злополука или трайно намалена работоспособност вследствие на злополука.

Добави за още

Застрахователна сума:

i Застрахователят ще изплати застрахователно обезщетение при настъпило застрахователно събитие по време на практикуване на зимни спортове на определените за това писти, трасета и съоръжения.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА лева

Добави за още

i Застрахователят ще възстанови документално доказаните финансови разходи на застрахования, заплатени от него:
- на туроператор, в случай на отмяна на пътуване и връщане на самолетен билет или друг транспортен документ, направено от застрахования преди началото на пътуването;
- за резервации на хотел и транспорт, свързани с пътуването;
- във връзка с прекъсване на вече започнало пътуване, които не подлежат на възстановяване на друго основание, като платени депозити за хотелско настаняване и извършени авансови плащания за транспорт, свързан с пътуването;
- за завръщане на мястото на местодомуване, в случай на настъпила смърт на член на семейството или близък роднина или придружител, хоспитализация на член на семейството или близък роднина, както и в случай на възникнал пожар, природно бедствие или извършено престъпление в жилището на застрахования, настъпили след началото на пътуването и налагащи присъствието му.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА 1 000 лева

Добави за още

i Застрахователят ще изплати обезщетение на застрахо­вания - документално доказаните разходи, направени за възстановяване на вещите при:
- кражба чрез взлом на личен багаж, който се носи лично от застрахования и се съхранява в помещение, наето от застрахования в мястото на настаняването му, което е с механично или електронно заключване;
- кражба чрез взлом на личен багаж, който е предоставен на превозвач за транспортиране срещу съответен документ;
- кражба чрез взлом на личен багаж, който е предоставен за съхранение срещу съответен документ;
- кражба чрез взлом на личен багаж, който се съхранява в специализирано помещение за съхранение на ба­гаж на железопътна или автобусна гара или на летище;
- кражба чрез взлом на личен багаж, който се съхранява в надлежно заключени моторно превозно средство или плавателен съд, оставени в охранявана зона, и загубата на багажа е потвър­дена със съответните документи;
- кражба чрез взлом на пари, съхранявани в сейф/каса на хотелска стая, които се намират в помещение, наето от застрахования, в мястото на настаняването му, което е с механично или електронно заключване.
Приложими подлимити – 250 лева за една вещ и 250 лева за пари.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА 500 лева
Подлимит за една вещ 250 лева
Подлимит за пари 250 лева

Добави за още

Вие избрахте застраховка „Туристи на територията на Република България”

Покрития: Застрахователни суми за едно лице:

Медицински разноски и разходи за издирване и спасяване

Смърт или трайна загуба на трудоспособност вследствие на злополука

Зимни спортове

Отмяна на пътуването или съкращаване срока на престоя

1 000 лв.

Кражба чрез взлом на личен багаж и кражба на пари от сейф

500 лв.

Застрахователят застрахова лицата, осъществяващи туризъм на територията на Република България, направените от тях в спешни случаи и по меди­цинско предписание, медицински, хирургични, фармацевтични и болнични разноски, свързани с настъпването на рисковете злополука и внезапно заболяване.
- Покрива разноските, направени за болнично лечение до 15 (петнадесет) дни, считано от датата на злополуката или внезапното заболяване;
- Възстановява, до посочената в полицата застрахователна сума, разходите, извършени за ме­дицински транспорт (когато това писмено е препоръчано от лекуващия лекар). Разходите за медицински транспорт се поемат до размера на сумата, съответстваща на разходите по организирането на такова транспортиране до местожителството му;
- Възстановява разходите за съпровождане от медицинско лице при наличие на лекарско пред­писание за това, или за репатриране на тленните останки на Застрахования в случай на смърт до местожителството му.
- Покрива разноските за спешно зъболечение, включително анестезия, в случаи на силни болки и възпалителни процеси в резултат на злополука или внезапно заболяване, изискващи незабавна спешна и неотложна стоматологична помощ, които са възникнали през застрахователния период, със застрахователна сума 200 (двеста) лева.
- Покрива и възстановява разходите за издирване и спасяване и първична медицинска помощ, извършени от Планинската Спасителна Служба.
- Избор на екип – Застрахователят предоставя възможност на застрахования за избор на медицински екип при необходимост от хоспитализация или оперативни интервенции в следствие на злополука или акутно заболяване, до лимит 900 (деветстотин) лева. Покритието е валидно при избрана минимална застрахователна сума по Клауза 1 „Медицински разноски и разходи за издирване и спасяване“ не по-малко от 2,000 (две хиляди) лева.

Информация за пътуването:

Период на пътуване:

Срок на застраховката:

Брой пътуващи:

Оферта:

Остават Ви 3 лесни стъпки!

X
Оферти:

Оферта:

Преглед на офертата